Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (VN) – Hữu Nghị Quan (TQ) (qua khu vực mốc 1119 - 1120)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  148/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn,  ngày 17 tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa

tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (VN) – Hữu Nghị Quan (TQ)

(qua khu vực mốc 1119 - 1120)

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2193/BNG-ĐBA-m ngày 01/8/2017; triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn và Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại cuộc hội đàm ngày 17/7/2017.

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119 – 1120) như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai Tỉnh – Khu, đặc biệt là kết quả cuộc hội đàm ngày 17/7/2017 giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn và Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

- Mở chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, trao đổi thương mại, du lịch, thăm thân... giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa Lạng Sơn và Quảng Tây nói riêng.

2. Yêu cầu

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

- Chuẩn bị tốt các điểu kiện cơ sở vật chất, nội dung, chương trình và biện pháp để tổ chức thành công Lễ thông xe, đảm bảo Lễ thông xe được diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

- Nâng cao tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền đối ngoại trước, trong và sau Lễ thông xe.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung hoạt động chính

Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan do UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu hai nước Việt Nam – Trung Quốc, dự kiến các nội dung chính sau:

- Văn nghệ chào mừng ( Nếu có Lãnh đạo cấp cao của Việt nam và của Trung quốc dự lễ)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu của lãnh đạo hai bên ( Nếu có Lãnh đạo cấp cao của Việt nam và của Trung quốc dự lễ);

- Tuyên bố mở chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan;

- Thực hiện nghi thức khai thông tuyến đường (đại diện lãnh đạo hai bên cắt băng khai thông, phương tiện vận tải hàng hóa của hai bên thực hiện nghi thức lái xe qua lại cửa khẩu).

(Chương trình chi tiết sẽ được xây dựng sau khi trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc)

2. Thời gian: 01 buổi (sáng ngày 11/9/2017).

3. Địa điểm: Tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119 – 1120 cặp cửa khẩu quốc tế Hữu  Nghị  – Hữu Nghị Quan (phía Việt Nam).

4. Thành phần tham dự:

Dự kiến khoảng 100 đại biểu khách mời, mỗi bên khoảng 50 đại biểu (chưa bao gồm chuyên viên giúp việc, phóng viên, phục vụ), gồm:

- Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo ( Nếu có Lãnh đạo cấp cao của Trung quốc dự lễ);

- Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan của hai nước Việt – Trung;

- Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc;

- Đại diện Đại sự quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc;

- Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố liên quan của Lạng Sơn và Quảng Tây;

- Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hai nước Việt – Trung, hai Tỉnh – Khu Lạng Sơn và Quảng Tây.

(Danh sách thành phần khách mời cụ thể sẽ được lập sau khi trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc)

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Thành lập Ban tổ chức để triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ thông xe.

2. Liên hệ với Bộ Ngoại giao để tranh thủ ý kiến chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

3. Gửi Công hàm trao đổi, thống nhất với phía Quảng Tây, Trung Quốc về việc tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Tổ chức đoàn công tác sang hội đàm thống nhất chương trình, kịch bản chi tiết.

4. Lựa chọn địa điểm tổ chức, xây dựng dự kiến nội dung, chương trình, kịch bản tổng thể, các phương án an ninh – trật tự, lễ tân – hậu cần phục vụ Lễ thông xe.

5. Đôn đốc nhà thầu công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (qua mốc 1119 – 1120) khẩn trương hoàn thành các hạng mục, công việc còn lại của công trình này; tổ chức chỉnh trang bộ mặt cửa khẩu bảo đảm mỹ quan, văn minh, xanh sạch đẹp.

6. Bố trí khu làm việc tạm thời cho các lực lượng chức năng làm việc tại khu vực đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119 - 1120), để kịp thời tổ chức Lễ thông xe.

7. Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình tiến độ công tác chuẩn bị và thống nhất chương trình, kịch bản tổng thể của buổi Lễ thông xe.

8. Phát hành thư mời, giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ thông xe.

9. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Lễ thông xe.

10. Một số công việc cần thiết khác.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan được chi từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017, cấp bổ sung cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Căn cứ nội dung nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (cơ quan đầu mối) tổng hợp dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí theo quy định.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị (qua mốc 1119 – 1120) vào ngày 11/9/2017; lựa chọn, đề xuất địa điểm, xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản tổng thể tổ chức Lễ thông xe.

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan bố trí trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của các lực lượng chức năng làm việc tại Tòa nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

- Đôn đốc nhà thầu công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị (qua mốc 1119 – 1120) khẩn trương hoàn thành các hạng mục, công việc còn lại của công trình này; tổ chức chỉnh trang bộ mặt cửa khẩu bảo đảm mỹ quan, văn minh, sạch đẹp.

- Bố trí khu làm việc cho các lực lượng chức năng làm việc tại khu vực đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, để kịp thời tổ chức Lễ thông xe.

- Chủ động xúc tiến thuê mướn dịch vụ thiết kế, trang trí khánh tiết, lắp đặt sân khấu ( Nếu có Lãnh đạo cấp cao của Việt nam và của Trung quốc dự lễ), nhà bạt, bàn ghế, trang âm, loa đài, lễ tân phục vụ buổi Lễ thông xe.

- Tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ tổ chức Lễ thông xe từ các cơ quan, đơn vị liên quan, lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ thông xe theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Chuẩn bị giấy mời, thư mời đại biểu tham dự buổi Lễ thông xe.

2. Sở Ngoại vụ

- Tiếp tục liên hệ với Bộ Ngoại giao để tranh thủ ý kiến chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

- Gửi Công hàm trao đổi, thống nhất với phía Quảng Tây, Trung Quốc về việc phối hợp tổ chức Lễ thông xe vào sáng ngày 11/9/2017 theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các cơ quan liên quan lựa chọn, đề xuất địa điểm, xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản tổng thể tổ chức Lễ thông xe.

- Tổ chức đoàn công tác hội đàm thống nhất chương trình, kịch bản chi tiết.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh gửi thư mời, giấy mời cho các đại biểu hai nước tham dự Lễ thông xe.

- Xây dựng nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại buổi Lễ thông xe; thực hiện công tác biên – phiên dịch, lễ tân ngoại giao phục vụ buổi Lễ thông xe.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

Có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ chủ quản quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ bố trí trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo chương trình, kế hoạch đề ra.

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trên địa bàn tỉnh và trong khu vực tổ chức buổi Lễ, phục vụ tốt công tác tổ chức Lễ thông xe; bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn xe của các đại biểu tập kết tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho buổi Lễ thông xe.

- Chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tổ chức đón, tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (sau khi dự Lễ thông xe sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc tham dự CAEXPO lần thứ 14) và các đoàn đại biểu phía Trung Quốc sang tham dự buổi Lễ thông xe tại cửa khẩu Hữu Nghị.

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công ty Xuân cương chuẩn bị 10 xe Ô tô đầu kéo Công ten nơ phục vụ cho Lễ thông xe.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan ( Nếu có Lãnh đạo cấp cao của Việt nam và của Trung quốc dự lễ) ; Phối hợp với và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chuẩn bị các ma két, thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Lễ thông xe...

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về sự kiện tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Lễ thông xe.

7. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường thời lượng, số lượng tin, bài, hình ảnh về Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

- Cử phóng viên bám sát, đưa tin kịp thời về các hoạt động trước, trong và sau Lễ thông xe.

8. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và hướng dẫn, kiểm tra quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

9. UBND huyện Cao Lộc

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong khu vực tổ chức Lễ thông xe.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong công tác vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

- Chỉ đạo Điện lực Cao Lộc đảm bảo duy trì điện thông suốt trong thời gian diễn ra Lễ thông xe.

10. Văn phòng UBND tỉnh

- Giúp lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, điều phối các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ thông xe; gửi giấy mời đến các đại biểu trong nước tham dự Lễ thông xe.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung phát biểu và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Lễ thông xe.

11. Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn