Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  146/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Lạng Sơn, ngày 17   tháng  8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân.

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân (nếu cần thiết).

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm triển khai đến từng cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm.

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế và bám sát các quy định của Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng các nhận định, đánh giá và phát hiện mô hình, kinh nghiệm tốt, những khó khăn, bất cập, tránh việc thống kê kết quả đơn thuần hoặc báo cáo thành tích.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔNG KẾT

1.     Phạm vi tổng kết

Tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Tiếp công dân và thực tiễn 03 năm thực hiện, kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung tổng kết

Tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

2.1. Tình hình triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, bao gồm: Công tác chỉ đạo của lãnh đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành; việc tuyên truyền, tập huấn Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

2.2. Tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành.

2.3. Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động tiếp công dân và những thuận lợi, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, trọng tâm là các quy định về:

- Quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân các cấp;

- Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân; trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân thường xuyên;

- Hoạt động tiếp công dân trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

- Hoạt động phân loại và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong quá trình tiếp công dân;

- Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.

2.4. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, các Ban đảng, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân. Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Tiếp công dân theo Đề cương tổng kết và các biểu số liệu kèm theo Kế hoạch này; xây dựng báo cáo tổng kết theo đúng đề cương, biểu số liệu gửi UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/9/2017.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí và chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, hoàn thành trước ngày 25/9/2017;

3. UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân, dự kiến thời gian từ ngày 01/10/2017 đến 05/10/2017;

4. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, phục vụ hội nghị tổng kết của UBND tỉnh. Sau Hội nghị tổng kết hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân của UBND tỉnh để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 12/10/2017.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các Ban đảng, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) xem xét, quyết định./.

 (đề cương báo cáo và mẫu biểu kèm Kế hoạch này)

 

 

 CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn