Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (lần 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  145/KH-UBND

         Lạng Sơn, ngày  15 tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (lần 1)

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, như sau:

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

ƯỚC THỰCHIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Về phát triển kinh tế

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị gia tăng trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 5,9%; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,16%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,42%, khu vực dịch vụ tăng 6,34%.

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Tỉnh đã ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp; đã lựa chọn 03 dự án tổng thể và 06 mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nhãn mác sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị để chỉ đạo điểm. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng ước 52 nghìn ha, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực 168,4 nghìn tấn, đạt 104,4% kế hoạch, tương đương cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế. Chăn nuôi nhìn chung ổn định, riêng đàn lợn giảm do giá lợn hơi giảm mạnh, người dân gặp khó khăn trong việc đầu tư tái đàn. Trồng rừng mới được 7.266 ha, đạt 80% kế hoạch năm, tăng 58,2% so cùng kỳ. Đến hết tháng 4/2017 bình quân 01 xã đạt 7,26 tiêu chí nông thôn mới.

Tập trung đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; hoàn thành các quy hoạch và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn. Đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hoá. Đang tích cực xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào khu chế xuất. Hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng khá, nhập khẩu tăng trở lại từ cuối tháng 3/2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2.060 triệu USD, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu 1.190 triệu USD, đạt 55,4% kế hoạch, tăng 25,3%; nhập khẩu 870 triệu USD, đạt 44,6% kế hoạch, tăng 2,4%. Xuất khẩu hàng địa phương 55 triệu USD, bằng 48% kế hoạch, tăng 4,8%.

Công tác quản lý các dự án đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đã tiến hành rà soát, cắt giảm quy mô, đình, giãn các hạng mục công trình, dự án chưa thật sự cấp thiết để phù hợp với khả năng cân đối vốn giai đoạn 2016 – 2020; tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm do tỉnh quản lý là 2.169 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đạt 1.549,4 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 99 % so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đạt 1.900 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt khá như: Điện sản xuất, điện thương phẩm, nước máy, bột đá mài, gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng...; sản lượng một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ là: Chì thỏi, đá các loại, clinker.

Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, hàng hóa trên thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 8.600 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm tăng 5,37% so với cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, tổng lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt, tăng 7,1%; trong đó khách quốc tế 220 nghìn lượt, khách trong nước 1,28 triệu lượt; doanh thu 538,5 tỷ đồng, tăng 5,6%. Hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa đảm bảo thông suốt; hoạt động bưu chính đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát kịp thời; mạng lưới viễn thông tiếp tục phát triển, phạm vi phủ sóng được mở rộng, đưa dịch vụ tới vùng xa, biên giới.

Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp mới 200 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đạt 40% kế hoạch, tăng 24,3% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký 1.098 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch, tăng 33,2%. Toàn tỉnh hiện có 2.470 doanh nghiệp đang hoạt động. Thành lập mới 12 hợp tác xã, tăng 50% so với cùng kỳ, đưa tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 133 hợp tác xã.      Công tác xúc tiến thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đầu tư 3.770 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện 11 dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng vốn đầu tư trên 2.900 tỷ đồng; 6 dự án phi chính phủ nước ngoài và 8 khoản viện trợ phi dự án với tổng vốn 493,3 nghìn USD; 27 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 226 triệu USD.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách đạt 2.924,2 tỷ đồng, bằng 39,4% so với dự toán, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ xuất nhập khẩu 1.717,4 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán, giảm 26,5%; thu nội địa đạt kết quả tích cực 1.206,8 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán, tăng 23,8%. Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức, chế độ. Đã trả nợ xây dựng cơ bản được 249,3 tỷ đồng, trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng phát triển 552 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 4.471 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, tăng 30,2%.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học - công nghệ được tập trung thực hiện. Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cấp phép khai thác khoáng sản, nguồn nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm cấp được 125/150 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đạt 83,3% kế hoạch năm; cấp 8.714/9.420 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đạt 92,5% kế hoạch năm; bàn giao đất cho các tổ chức tại thực địa được 24 hồ sơ với diện tích 9,38 triệu m2; ký hợp đồng thuê đất được 19 hồ sơ với diện tích 2,61 triệu m2; cập nhật, chỉnh lý, biến động hồ sơ địa chính được 2.809 hồ sơ. Phê duyệt trữ lượng 01 mỏ đá vôi, cấp quyền khai thác khoáng sản 08 mỏ với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng.

Tiếp tục quản lý, theo dõi 27 đề tài, dự án khoa học và công nghệ đang thực hiện theo tiến độ; chuẩn bị tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho sản phẩm Hoa hồi.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 ở các cấp phổ thông; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia đều cao hơn năm học trước; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; công nhận thêm 06 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 164 trường. Tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học; đã thành lập thêm 07 trường và giảm 13 điểm trường xuống còn 784 điểm trường mầm non; giảm 28 điểm trường xuống còn 720 điểm tiểu học.

Ngành y tế đã thực hiện tốt công tác chuyên môn và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân; tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em. 6 tháng đầu năm tổng số trẻ được tiêm đủ 8 loại vắcxin là 3.608 trẻ, đạt 25% kế hoạch; số phụ nữ có thai tiểm đủ AT2 là 3.175 người, đạt 22% kế hoạch. Tính đến 30/5/2017 đã tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả 3 tuyến với 3.750/7.324 cở sở, đạt 51%; có 675 cơ sở vi phạm, đã phạt 247 cơ sở với số tiền phạt 218,5 triệu đồng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực như: Các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017; Lễ Hội hoa Đào Xứ Lạng 2017; Lễ hội chùa Tân Thanh; Tuần Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2017,… Đã hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao tại 134/226 xã, phường, thị trấn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,53%, tương đương 2.931 hộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 20,84%. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; đã giải quyết việc làm mới cho 7.500 lao động, đạt 53,5% kế hoạch; tổ chức dạy nghề cho 4.100 người, đạt 48% kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại

Thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh tại địa phương. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục ổn định. Trong 6 tháng đã xảy ra 6 vụ cháy, làm thiệt hại 1,4 tỷ đồng; công dân xuất cảnh trái phép tiếp tục diễn ra với khoảng 18,5 nghìn lượt người; xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 33 người chết người, 7 người bị thương. Các huyện, thành phố tích cực lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; ngăn chặn và xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố.

Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực. Quan hệ hữu nghị hợp tác với Quảng Tây tiếp tục được tăng cường theo hướng thiết thực, đạt được một số thỏa thuận tại cuộc gặp gỡ đầu xuân thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Đông Bắc Việt Nam với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) tại Quảng Ninh; tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn với thành phố Sùng Tả, Quảng Tây. Tiếp tục mở rộng, phát triển hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

4. Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 còn hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực sau:

- Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do thời tiết khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm so với kế hoạch, nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn còn hạn chế.

- Việc rà soát, kiểm tra quy hoạch bến bãi, đầu tư xây dựng, thu phí dịch vụ bến bãi; hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý và thực hiện đầu tư dự án bến bãi tại khu vực cửa khẩu còn chậm.

- Tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư công còn chậm, nhất là những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao giảm nhiều so với thông báo dự kiến ban đầu, nhiều dự án phải cắt giảm quy mô, đình, giãn tiến độ thực hiện.

- Tiến độ thực hiện một số dự án công nghiệp chậm, đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế; Các loại hình kinh tế tập thể và hợp tác xã kiểu mới chậm phát triển. Hoạt động của một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách nhà nước đạt thấp, nhất là thu từ xuất nhập khẩu; thu hồi nợ đọng thuế còn khó khăn.

- Cơ sở vật chất, thiết bị trường lớp học chưa đảm bảo theo yêu cầu; dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Việc chấp hành các quy định về an toàn lao động ở nhiều nơi chưa nghiêm túc, còn hình thức. Công tác quản lý còn bất cập, chưa phát huy hết giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh.

- Trên tuyến biên giới, tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, số vụ, đối tượng bị bắt tăng so với cùng kỳ; tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê tiếp tục diễn ra với số lượng lớn.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, tuy gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng Đảng bộ, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện tạo bước đột phá, lan tỏa, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6,07%, trong đó nông lâm nghiệp 3,01%; công nghiệp - xây dựng 8,55%; dịch vụ 6,47%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,02%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 23,86%, công nghiệp - xây dựng 15,81%, dịch vụ 49,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 10,93%.

- Thu nhập bình quân đầu người 34,3 triệu đồng.

- Tổng sản lượng lương thực khoảng 319 nghìn tấn.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 9 - 10%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.832 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 5.647 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 13.920 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu xã hội:

- Xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 3 xã chuyển từ năm 2016 sang).

- Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 73%.

- Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 90%.

- Phát triển thêm 13 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 31,9%; có 9,2 bác sỹ và 27,1 giường bệnh/10.000 dân; 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,5%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 3%.

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

3. Các chỉ tiêu môi trường:

- Trồng mới 9.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,6%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 98,2%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 92%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 96%.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ,GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Tiếp tục thực Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp đã đề ra trong năm 2017.

2. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thực hiện Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình tích cực trồng rừng mới thêm 2.000 ha. Chủ động phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Theo dõi sát tình trạng sạt lở, kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ bờ sông. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đối với một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi tại khu vực kinh tế cửa khẩu. Nghiên cứu, đề xuất một số cửa khẩu phụ được hưởng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ như Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn. Tập trung giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng một số hạng mục của Khu trung chuyển hàng hóa; xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư chiến lược chuẩn bị đầu tư xây dựng khu chế xuất. Tổ chức Lễ thông xe đường vận chuyển hàng hóa tại cặp cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm.

4. Huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình trong khu vực cửa khẩu Chi Ma; hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Chi Lăng - Lạng Giang.  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo hình thực đối tác công tư (PPP); thực hiện thủ tục triển khai 06 dự án theo hình thức PPP. Hoàn thành việc phê duyệt cắt giảm quy mô các dự án đầu tư công theo kế hoạch. Thực hiện thí điểm công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường tại một số tuyến đường của tỉnh. Triển khai thực hiện dự án vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); xem xét, tiếp tục đề xuất vay vốn ODA đối với các dự án đủ điều kiện.

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, góp phần bình ổn thị trường.

6. Thực hiện có hiệu quả chương trình khởi nghiệp, hoàn thành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh năm 2017. Tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI). Tập trung giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hoàn thành việc rà soát và ban hành quy định thống nhất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp có vốn nhà nước.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu đạt thấp, quyết tâm phấn đấu thu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu mới. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước; đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ chi thường xuyên, chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh.

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khẩn trương rà soát các khu đất do nhà nước quản lý không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; rà soát, tổng hợp việc thu hồi đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tăng cường quản lý hoạt động của các mỏ đá, mỏ đất, mỏ khoáng sản, cơ sở sản xuất công nghiệp không để xảy ra ô nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan, danh thắng. Tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; khẩn trương nghiệm thu, chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống.

9. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học 2017 - 2018; phát triển thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia; ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.

10. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Bình, Bình Gia, diễn tập phòng, chống lụt bão huyện Tràng Định. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, tội phạm hình sự; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa cháy nổ; giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại; nghiên cứu, triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu các chương trình hợp tác với các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia có tiềm năng. Trình Bộ Ngoại giao và Chính phủ cho phép mở chính thức một số lối mở. Chuẩn bị tham dự Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc tại Quảng Ninh.

11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, thái độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, chất lượng tham mưu. Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

12. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2018

1. Về thuận lợi

- Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và các năm trước đây là tiền đề thuận lợi để tiếp tục phát triển. Hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đồng bộ là nhân tố tác động tích cực đến kết quả thu hút các nguồn lực của các thành phần kinh tế cho đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo năng lực sản xuất mới, năng cao sức cạnh tranh.

- Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đặc biệt là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho phát triển của tỉnh.

- Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, trách nhiệm các cấp, ngành, công chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện là những yếu tố tích cực trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Về khó khăn

- Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh yếu; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách điều hành, điều tiết của Trung ương và các yếu tố khách quan khác.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thiếu mặt bằng sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực thấp hạn chế đến việc thu hút đầu tư.

- Đời sống nhân dân ở các vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành vùng động lực phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6-7%, trong đó nông lâm nghiệp 3-3,5%; công nghiệp - xây dựng 9-10%; dịch vụ 6-7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7-8%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 23-24%, công nghiệp - xây dựng 16-17%, dịch vụ 49-50%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 10-11%.

- Thu nhập bình quân đầu người 36-37 triệu đồng.

- Tổng sản lượng lương thực khoảng 300 nghìn tấn.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.647 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 9.875,4 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 9 - 10%.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 16.871 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

- Xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 76%.

- Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 90,1%.

- Phát triển thêm 13 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 38,5%; có 9,5 bác sỹ và 27,8 giường bệnh/10.000 dân; 92,4% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,5%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 2%.

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

- Trồng mới 9.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 98,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 93%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 97%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Về phát triển kinh tế

Tập trung thực hiện quyết liệt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là: Tập trung phát triển nhanh Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất gắn với xây dựng nhãn mác sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị để nhân rộng đối với mô hình hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 9/2/2017 của UBND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2017-2020. Tăng cường hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đối với các sản phẩm nông sản. Triển khai thực hiện Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục phát triển đàn trâu, bò, lợn. Vận động, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình tích cực trồng rừng mới; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Chủ động phòng, trừ sâu bệnh, ứng phó với thiên tai. Chỉ đạo toàn diện, quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu mỗi huyện có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đối với một số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ đạo phát triển nhanh Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; chủ động rà soát, hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách để tạo động lực mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Khu kinh tế. Thực hiện các giải pháp tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua địa bàn. Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu từng bước đồng bộ và hiện đại. Tập trung phát triển các khu chức năng trong khu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung chuyển hàng hóa; tích cực kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư khu chế xuất I, các khu, cụm công nghiệp,..

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, các dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ 4A, 4B, 31, 3B, một số công trình cầu vượt sông Kỳ Cùng. Tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cầu Kỳ Cùng, các dự án quy mô lớn trên đia bàn thành phố và khu vực cửa khẩu. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác giải phóng mặt bằng; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn, Khu đô thị mới Mai Pha. Thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển; triển khai các dự án đầu theo hình thực đối tác công tư; triển khai các dự án vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn vay ngân hàng Thế giới (WB); xem xét, đề xuất vay vốn ODA đối với các dự án đủ điều kiện.

Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ có thế mạnh; khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao,...Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung phát triển thương mại nội địa, tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hảng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

 Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện theo lộ trình phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu ngay từ đầu năm. Tập trung xử lý kiên quyết các khoản nợ thuế. Đảo đảm chi ngân sách đúng định mức, tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí; đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và chi đột xuất. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả.

2. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung giảm tải bệnh viện tuyến trên. Phát triển y tế ngoài công lập, hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh theo hình thức hợp tác công tư và mô hình quản lý bệnh viện như doanh nghiệp công ích. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Phát triển phong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

3. Quản lý tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển; xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường; tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

4. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại

Kết hợp phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với Quảng Tây (Trung Quốc). Mở rộng quan hệ với các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế, quan hệ cấp địa phương với các nước đối tác.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Tập trung phát triển Chính phủ điện tư; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính; tạo chuyển biến trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn