Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc quảng bá, giới thiệu văn hóa du lịch và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tại Hà Nội (3044/VP-KTN, ngày 13/9/2017).

                              Kính gửi:

                                            - Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

                                            - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Căn cứ Kết luận số 161-KL/TU ngày 01/9/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nội dung cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội để tiến hành quảng bá, giới thiệu về văn hóa, du lịch cùng một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội vào dịp Tết Trung thu (ví dụ như: hát then, sli, lượn...; hồng vành khuyên, na...).

 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn