Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham mưu thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 (3043/VP-KTTH, ngày 13/9/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 11520/BTC-KBNN ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2015, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện các nội dung và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

(Công văn số 11520/BTC-KBNN được gửi qua eOffice và đăng trên trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn