Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo định mức phân bổ ngân sách và cơ chế tài chính cho Trung tâm Y tế huyện (3041/VP-KGVX, ngày 13/9/2017).

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

Thực hiện Công văn số 4826/BYT-KH-TC ngày 25/8/2017 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo định mức phân bổ ngân sách và cơ chế tài chính cho Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương góp ý dự thảo định mức phân bổ ngân sách và cơ chế tài chính cho Trung tâm Y tế huyện theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp gửi báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo đúng quy định.

(Công văn số 4826/BYT-KH-TC được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn