Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (3040/VP-KTN, ngày 13/9/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Công Thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

UBND tỉnh nhận được Giấy mời số 567/GM-VPĐP-NV ngày 08/9/2017 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan có liên quan cử công chức tham dự Hội thảo theo nội dung Giấy mời nêu trên.

(Giấy mời số 567/GM-VPĐP-NV ngày 08/9/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn