Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét phương án hỗ trợ khác tại Dự án: Mở rộng khai trường bãi đổ thải giai đoạn I - Công ty than Na Dương (3034/VP-KTN, ngày 13/9/2017).

 Kính gửi:  

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Lộc Bình.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 330/BC-STNMT ngày 31/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất phương án hỗ trợ với Dự án: Mở rộng khai trường bãi đổ thải đá giai đoạn I - Công ty than Na Dương, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên. Giao UBND huyện Lộc Bình khẩn trương tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án: Mở rộng khai trường bãi đổ thải đá giai đoạn I - Công ty than Na Dương theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn