Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017 (3033/VP-KTN, ngày 13/9/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Thực hiện Công văn số 7380/BKHĐT-KTĐN ngày 08/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai thực hiện; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, hoàn thành chậm nhất ngày 15/9/2017.

(Công văn số 7380/BKHĐT-KTĐN ngày 08/9/2017 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới cơ quan).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn