Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ,thiết bị năm 2016-2017 (3032/VP-KGVX, ngày 12/9/2017).

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

                  

 

Thực hiện Công văn số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016 - 2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập tổng hợp số liệu về chỉ tiêu chuyển giao công nghệ, thiết bị năm 2016 theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên; trực tiếp gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), đồng thời gửi UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

       (Công văn số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ  được sao gửi qua eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn