Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ Tư, 13/09/2017 - 14:30

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2017/QĐ-UBND

            Lạng Sơn, ngày          tháng        năm 2017

 

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn.

 

đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc.

 

trong thực hiện nhiệm vụ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ;

 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số    /TTr-SNV ngày    tháng    năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2017. Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

 

Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2017/QĐ-UBND  ngày         tháng        năm 2017 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

 

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện.

 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thừa hành, phục vụ, người làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) được áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước.

 

2. Không áp dụng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

 

Điều 3. Nguyên tắc

 

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính thống nhất, công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau; đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức đều có cơ hội ngang nhau trong việc được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nếu được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định nhằm tạo nguồn động lực đối với cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

 

Điều 4. Điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn

 

Cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

 

Điều 5. Các hình thức khen thưởng

 

1. Các danh hiệu Nhà nước phong tặng gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Huân chương, Huy chương cấp Quốc Gia và Quốc tế, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng cấp Bộ, ngành ở Trung ương;

 

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

 

3. Bằng khen của Bộ trưởng và tương đương, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

 

4. Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

 

5. Bằng khen của các cơ quan Trung ương không cùng Hệ thống (các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, cơ quan thuộc Quân đội, lực lượng vũ trang) đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận các chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong đơn vị như Bí thư Chi Bộ, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các chức danh khác;

 

6. Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

 

7. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

 

Điều 6. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

 

1. Trước 12 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định đối với cá nhân được khen thưởng tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Quy định này;

 

2. Trước 09 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định đối với cá nhân được khen thưởng tại khoản 6 và khoản 7 Điều 5 Quy định này.

 

Chương III

 

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

1. Thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả số trong biên chế và số hợp đồng lao động được áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và hưởng mọi chế độ, quyền lợi như công chức, viên chức theo quy định) có đủ điều kiện đã được quy định tại Điều 5 Quy định này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

 

Nếu đến hết Quý I ở năm sau liền kề, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó (kể cả số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

 

2. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

 

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

 

3. Thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vào tháng 12 hàng năm.

 

4. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

 

Điều 8. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

 

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời có Thông báo nghỉ hưu thì cán bộ, công chức, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất (nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nâng bậc lương trước thời hạn đã có thông báo nghỉ hưu). Cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu nếu được thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải tính vào tỷ lệ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Quyết định huỷ bỏ hoặc yêu cầu các cơ quan, đơn vị ra Quyết định huỷ bỏ quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với những trường hợp không đúng với quy định.

 

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ

 

1. Kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tỷ lệ mỗi năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

2. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chỉ tiêu số cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở số biên chế và thành tích thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị đạt được trong năm; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, kết quả nâng bậc lương trước thời hạn đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quyết định hủy bỏ hoặc báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định huỷ bỏ quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với những trường hợp không đúng với quy định.

 

3. Báo cáo kết quả nâng bậc lương trước Hội đồng nâng bậc lương của tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

 

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

 

1. Phổ biến rộng rãi Quy định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Bản Quy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện.

 

2. Thông báo công khai danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét nâng bậc lương trước thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

 

3. Đăng ký số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn của năm sau liền kề vào quý IV hàng năm để cơ quan quản lý tổng hợp, theo dõi. Đối với các đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế ít hơn 10 người, có số biên chế dư ra ít hơn 10 người hoặc những trường hợp đặc biệt khác không trong quy định này cũng phải báo cáo, đăng ký với cơ quan quản lý để điều chỉnh, bổ sung.

 

4. Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định, đúng chế độ, đảm bảo công khai dân chủ, đúng thời gian quy định.

 

5. Lập danh sách kết quả nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; các chức danh, đối tượng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định.

 

6. Báo cáo danh sách kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền phân cấp gửi cơ quan quản lý.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn