Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập



myspace tracker

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền quản lý

Thứ Sáu, 08/09/2017 - 07:48

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:       /2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Lạng Sơn, ngày      tháng10 năm 2017

             (Dự thảo)

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức,

viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền quản lý

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

 

Căn cứ Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn;

 

Căn cứ Quyết định số 835-QĐ/TU ngày 18/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

 

Ý kiến thống nhất  của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 147-/KL/TU ngày 12/7/2017 ý kiến nhất trí của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 318/HĐND-VP ngày 06/7/2017;

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số…/TTr-SNgV ngày… /10/2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Đều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng 12 năm 2017 và thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý.     

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           (Dự thảo)

QUY CHẾ

Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền quản lý

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2017/QĐ-UBND

ngày     tháng     năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về thẩm quyền quyết định, trách nhiệm tổ chức thực hiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc tổ chức các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài; cho phép các đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập; thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (có thụ hưởng ngân sách nhà nước).

2. Các quy định khác liên quan đến việc ta nước ngoài của cán bộ, công chức không nêu trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều kiện và hình thức ra nước ngoài

1. Cán bộ, công chức ra nước ngoài khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định cử hoặc cho phép ra nước ngoài phải mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh hợp pháp theo quy định hiện hành.

2. Tùy theo tình hình cụ thể cán bộ, công chức ra nước ngoài về việc công hoặc việc riêng có thể đi thành đoàn hoặc đi cá nhân.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài

1.  Thẩm quyền quyết định của Thường trực Tỉnh ủy

a) Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp quyết định việc đi nước ngoài đối với các chức danh:

- Phó Bí thư Tỉnh uỷ (trừ trường hợp Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban đảng Tỉnh uỷ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Lạng Sơn;

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

- Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ (trừ trường hợp  Phó Bí thư Thường trực các huyện ủy, thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố);

- Các đồng chí đã nghỉ hưu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thường trực Tỉnh ủy đồng ý ra nước ngoài (bằng văn bản) sau đó:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Thường trực Tỉnh ủy cho phép ra nước ngoài (bằng văn bản) sau đó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đối với các chức danh:

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Trưởng ban các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn

d) Thường trực Tỉnh ủy cho phép ra nước ngoài (bằng văn bản) sau đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với các chức danh:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy viên công tác tại các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh (có thụ hưởng ngân sách Nhà nước).

- Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn. 

2.     Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc ra nước ngoài đối với các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  cấp huyện.

Đối với các chức danh nêu tại điểm c khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ra quyết định phải có văn bản báo cáo và nhận được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Thẩm quyền quyết định của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định việc ra nước ngoài đối với các chức danh: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

4. Thẩm quyền quyết định của Ch tch U ban nhân dân tnh

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định ra nước ngoài đối với các chức danh cán bộ, công chức: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh có thụ hưởng ngân sách Nhà nước; chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ tịch, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh.

Đối với các chức danh nêu tại điểm e khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi ra quyết định phải có văn bản báo cáo và nhận được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

5- Phân cấp, ủy quyền

a) Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn quyết định và chu trách nhim về việc tổ chức đoàn công chức, viên chức của các Trung tâm quản lý cửa khẩu trực thuộc sang khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới đối diện (đi về trong ngày) để trao đổi, giải quyết các sự vụ liên quan đến thu hút đầu tư, giao lưu trao đổi thương mại, giải phóng tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trung tâm theo quy định hiện hành.

Đối với đoàn ra có tính chất nhạy cảm, phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cần báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định. Trong trường hợp Trưởng ban đi vắng có thể phân công một Phó Trưởng ban ký thay và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về quyết định của mình.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn quyết định và chu trách nhim về việc đi nước ngoài trong phạm vi Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đối với các chức danh từ chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, trưởng các ban trực thuộc huyện uỷ, thành uỷ, trưởng các ban của hội đồng nhân dân cấp huyện, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp huyện, trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và thành phố trở xuống, sau khi đã trao đổi thống nhất với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy (đối với các chức danh Huyện ủy viên trở lên và Bí thư Đảng ủy cấp xã) và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã). Trong trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân huyện, thành phố đi vắng thì trình Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định.

Đối với đoàn ra có tính chất nhạy cảm, phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau cần báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

c) Giám đốc S Ngoi v quyết định và chu trách nhim:

- Việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức đối với các chức danh từ cấp trưởng phòng thuộc các sở, ban, ngành; các ban đảng của Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoặc tương đương trở xuống chưa được quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a, điểm b khoản 5 Điều này. Đối với đoàn ra có tính chất nhạy cảm, phức tạp, cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

- Trong trường hợp Giám đốc Sở đi vắng có thể phân công một Phó Giám đốc Sở ký thay và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 4: Trình tự, thủ tục quyết định cử hoặc cho phép ra nước ngoài

1. Hồ sơ về việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, trong đó nêu rõ mục đích chuyến đi, nội dung công tác, thời gian đi, địa điểm đến, nguồn kinh phí chuyến đi, danh sách, thành phần đoàn (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; loại CBVC, ngạch CCVC, bậc lương, mã ngạch công chức, viên chức);

b) Văn bản đồng ý cho phép ra nước ngoài của Thường trực Tỉnh ủy (đối với những trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý);

c) Văn bản cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền;

d) Thư mời của tổ chức, cá nhân nước ngoài có bản dịch tiếng Việt gửi kèm (nếu có) hoặc văn bản, chương trình, đề án (nếu là đoàn đi đàm phán, thăm làm việc, tham dự hội đàm, hội nghị, hội thảo quốc tế) của các cơ quan, tổ chức trong nước.

2. Trình tự giải quyết:

a) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực Tỉnh ủy, nộp tại Văn phòng Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định;

b) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm  quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nộp tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

c) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nộp tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, trình Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định;

d) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ, nộp tại Sở Ngoại vụ. Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tự quyết định theo phân cấp, ủy quyền;

e) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nộp tại Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét, quyết định theo ủy quyền;

g) Hồ sơ đề nghị cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn, nộp tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đẩy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của Quy chế này quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài hoặc trả lời bằng văn bản đối với trường hợp không đồng ý cử, cho phép đoàn/cán bộ, công chức ra nước ngoài thông báo cho cơ quan đề nghị biết.

Điều 5. Việc thành lập Đoàn ra nước ngoài (quyết định cử hoặc cho phép)

1. Căn cứ vào tính chất, số lượng, thành phần tham gia đoàn và yêu cầu quản lý của chuyến đi, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn, chỉ định trưởng đoàn và các phó trưởng đoàn.

2. Trong trường hợp đoàn gồm nhiều thành viên là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của nhiều cơ quan liên quan đến việc tham gia đoàn thì cơ quan quản lý trưởng đoàn quyết định thành lập đoàn.

3. Đối với các đoàn ra do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn thì Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn sau khi đã có ý kiến đồng ý của Trung ương.

4. Đối với các chức danh cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu khi đi nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 835-QĐ/TU ngày 18/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

5. Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá 02 lần trong một năm (trừ trường hợp đặc biệt).

6. Thành phần đoàn ra cần gọn nhẹ, vừa đủ đáp ứng yêu cầu công việc, mỗi đoàn đi không quá 10 người. Đối với đoàn lớn, quan trọng, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đoàn đi cần có số lượng hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Kinh phí ra nước ngoài gồm có

- Do tổ chức, cá nhân nước ngoài đài thọ.

- Sử dụng từ ngân sách Nhà nước.

-  Do cá nhân tự túc.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Quyết định cử hoặc cho phép ra nước ngoài của cơ quan hoặc người có thẩm quyền nêu tại Điều 3 của Quy chế này được gửi cho các cơ quan sau:

a) Ở cấp tỉnh:

- Gửi cơ quan, người có thẩm quyết quyết định để báo cáo;

- Gửi người ủy quyền để báo cáo;

- Gửi Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung;

b) Ở cấp huyện:

- Cơ quan được ủy quyền để báo cáo;

- Gửi Sở Ngoại vụ, Công an huyện, thành phố để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Đối với cán bộ, công chức được cử hoặc cho phép ra nước ngoài:

2.1. Trong thời gian ở nước ngoài, nếu có trở ngại, có thể liên lạc với cơ quan đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài (nơi gần nhất) hoặc liên lạc với Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn.

 2.2. Sau khi kết thúc chuyến công tác, trong phạm vi 07 ngày làm việc kể từ sau khi về nước, trưởng đoàn hoặc cá nhân ra nước ngoài phải báo cáo kết quả chuyến đi (bằng văn bản) gửi cấp có thẩm quyền và các cơ quan nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, đồng thời gửi cho cơ quan quản lý trực tiếp kết quả thực hiện kèm theo văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có), trong đó đề xuất chủ trương và giải pháp thực hiện đối với những nội dung, vấn đề phát sinh, kiến nghị kế hoạch thực hiện các thỏa thuận với đối tác nước ngoài (nếu có). Nếu là đảng viên phải báo cáo theo quy định của Đảng.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khác giúp Thường trực Tỉnh ủy quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực Tỉnh ủy.

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khác giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khác giúp Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khác giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khác quản lý việc ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức thuộc cấp mình quản lý theo quy định.

6. Công an tỉnh, Công an các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan theo dõi việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức và đảm bảo an ninh trong công tác quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức theo quy định; kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp cán bộ, công chức xuất cảnh trái quy định.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác kiểm soát việc cán bộ, công chức của tỉnh ra nước ngoài.

8. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức đi nước ngoài

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do cơ quan, đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức tự ý xuất cảnh ra nước ngoài.

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về nước không đúng hạn thì chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày quá hạn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đương sự phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và trong trường hợp đột xuất các cơ quan, đơn vị các trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện (quy định tại khoản 2, điều 19 của Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn) gửi về Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ, công chức đi nước ngoài

1. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước Việt Nam về xuất, nhập cảnh, các quy định về quản lý cán bộ, công chức và đảng viên (nếu là đảng viên) ra nước ngoài và phát luật của nước sở tại.

2. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc báo cáo, xin phép và chỉ được phép ra nước ngoài khi đã có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Trường hợp đi công tác theo đoàn, cơ quản trực tiếp quản lý trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo, xin phép đi nước ngoài.

3. Báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài bằng văn bản và nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ về Sở Ngoại vụ theo quy định. Trường hợp đi công tác theo đoàn, Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả chuyến công tác.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế này và các quy định có liên quan đến việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức được xét khen thưởng theo pháp luật thi đua khen thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định khác có liên quan đến việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các quy định khác không nêu trong Quy chế này thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước có liên quan, các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn