Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất tại thôn Pha Lác, thị trấnChi Lăng, huyện Chi Lăng.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1658/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  07  tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất

tại thôn Pha Lác, thị trấnChi Lăng, huyện Chi Lăng.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 260/TTr-STNMT ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 49, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 1.086,7 m2 (Một nghìn không trăm tám mươi sáu phẩy bẩy mét vuông) đất tại thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Bưu cục 3 Đồng Bành).

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 01-2015, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 01/12/2015, UBND thị trấn Chi Lăng xác nhận ngày 25/12/2015 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28/12/2015.

2. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm (kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng và Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn