Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017 (261/GM-UBND ngày 01/9/2017).

GIẤY MỜI

Về việc dự họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế

Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017

 

 

Thực hiện Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017 triệu tập cuộc họp Ban Tổ chức như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ, chủ trì;

- Các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Tổ chức Hội chợ (theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh).

- Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của Sở Công Thương;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Triển khai Kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017; thành lập và quy định nhiệm vụ cụ thể các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Hội chợ và triển khai một số nội dung liên quan.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 ngày 07/9/2017 (thứ Năm).

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Công Thương chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn