Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân

Thứ Tư, 30/08/2017 - 16:50

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

   Số:       /2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Lạng Sơn, ngày      tháng 12  năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

 

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày     /11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban .......... Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ

 

b) Đối tượng áp dụng:

- Đối với chế độ công tác phí:

+ Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Đối với chế độ chi hội nghị:

+ Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân.

+ Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 

2. Chế độ công tác phí

2.1. Mức chi phụ cấp lưu trú cho các đối tượng đi công tác trong tỉnh được quy định như sau:

a) Số km đi công tác đạt tối thiểu từ 10km đến dưới 30km, mức phụ cấp lưu trú là: 100.000 đồng/ngày.

b) Số km đi công tác từ 30km đến dưới 50km, mức phụ cấp lưu trú là: 130.000 đồng/ngày.

c) Số km đi công tác đạt từ 50km trở lên, mức phụ cấp lưu trú là: 160.000 đồng/ngày.

d) Đối với cán bộ xã đi công tác cự ly đạt tối thiểu từ 5 km đến dưới 10 km (từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác) được hưởng mức phụ cấp lưu trú là: 75.000 đồng/ngày; từ 10 km trở lên thực hiện theo mức quy định tại các điểm (a), (b), (c) mục 1.1 trên.

2.2. Các mức chi khác về chế độ công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

 

3. Chế độ hội nghị

Các mức chi tổ chức các cuộc hội nghị được áp dụng theo mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày…. tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày… tháng … năm 2017./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;                 

- Các Bộ: Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- CPVP, các phòng VP HĐND tỉnh;

- CPVP, các phòng VP UBND tỉnh;

- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn ;

- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Nghiệm

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn