Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1603/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  30 tháng 7  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn

chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 252/TTr-STNMT ngày 24/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 1.271,95 m2 đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cho thuê tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 về việc cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn thuê đất để xây dựng Văn phòng đại diện và ki ốt bán hàng tại khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25/02/2039 (thời gian còn lại theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định;Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn