Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao đất cho Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tràng Định tại khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 1585/QĐ-UBND

   Lạng Sơn, ngày  29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tràng Định

tại khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 241/TTr-STNMT ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 265,9 m2 (Hai trăm sáu mươi năm phẩy chín mét vuông) đất cho Trạm bảo vệ thực vật huyện Tràng Định tại khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong phần diện tích đất trên có 13,8 m2 thuộc quy hoạch vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, giữ nguyên hiện trạng và không được xây dựng mới các công trình trên phần diện tích đất này.

1. Vị trí, ranh giới thửa đất giao được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2017, tỷ lệ 1/200 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 27/6/2017, UBND thị trấn Thất Khê xác nhận ngày 07/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 10/7/2017.

2. Mục đích sử dụng: Đất trụ sở cơ quan.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm bảo vệ thực vật huyện Tràng Định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trạm bảo vệ thực vật huyện Tràng Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; nộp phí, lệ phí theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các: Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê và Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật huyện Tràng Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn