Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thuê đất.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1584 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thuê đất.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 244/TTr-STNMT ngày 22/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thuê 688,6 m2 (Sáu trăm tám mươi tám phẩy sáu mét vuông) đất tại Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 02-2017, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 14/6/2017, UBND thị trấn Hữu Lũng xác nhận ngày 30/6/2017 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 06/7/2017.

2. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm (kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xXác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; Cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng và Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn