Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh thuê, giao cho UBND xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1583/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  29 tháng  8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh thuê,

giao cho UBND xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng quản lý

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 249/TTr-STNMT ngày 23/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 8.839,0 m2 (Tám nghìn tám trăm ba mươi chín mét vuông) đất tại thôn Chục Quan, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh thuê đất tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 22/6/2009.

1. Lý do thu hồi đất: Do phần diện tích đất này không nằm trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 19/GP-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh đã có Công văn số 20/BC-CTCPĐA ngày 14/8/2017 về việc trả lại đất.

2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2016 do Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập ngày 22/12/2016, UBND xã Yên Vượng xác nhận ngày 22/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 30/12/2016.

Điều 2. Giao 8.839,0 m2 (Tám nghìn tám trăm ba mươi chín mét vuông)  đất đã thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho UBND xã Yên Vương, huyện Hữu Lũng quản lý theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Yên Vương, huyện Hữu Lũng; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. UBND xã Yên Vương, huyện Hữu Lũng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng và Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn