Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1573/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Cao Lộc.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 246/TTr-STNMT ngày 23/8/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho Công ty TNHH Xuân Cương (địa chỉ trụ sở: số 175, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) thuê 121.551,9 m2 đất, để thực hiện Dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn, trong đó:

- Diện tích đất thuộc thị trấn Đồng Đăng: 112.908,3 m2;

- Diện tích đất thuộc xã Bảo Lâm: 8.643,6 m2.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Bản trích lục bản đồ địa chính khu đất số 96/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000, do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 12/01/2016.

2. Thời hạn thuê đất: Đến ngày 20/3/2064 (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  đã cấp cho Công ty TNHH Xuân Cương).

3. Hình thức nộp tiền thuê đất: Nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp thông tin địa chính xác định số tiền thuê đất nộp bổ sung theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định. Ký lại Hợp đồng thuê đất; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Xuân Cương sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh thông báo số tiền thuê đất nộp bổ sung theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê cho Công ty TNHH Xuân Cương.

3. Công ty TNHH Xuân Cương có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Hợp đồng thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau: Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 02/9/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm và Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn