Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức lãnh đạo chuyên trách tại các Hội; khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội trên địa bàn tỉnh (845/UBND-KTTH ngày 19/8/2017).

                                               Kính gửi:

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

          Xem xét Công văn số 1407/STC-HCSN ngày 11/8/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức lãnh đạo chuyên trách tại các Hội, khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh như đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn trên. Việc xem xét hưởng chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện khi có quy định mới của pháp luật về hội (Dự kiến Luật về hội sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp đầu năm 2018).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, thẩm định kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các Hội trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở giao dự toán, khoán kinh phí hoạt động cho các hội đảm bảo đúng quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách về chế độ thù lao đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo tại các hội khi có chính sách mới do Trung ương ban hành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao dự toán, khoán kinh phí cho các hội theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn