Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai lắp đặt Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (2735/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Viễn thông Lạng Sơn.

 

Sau khi xem xét Công văn số 578/VNPT-LS-KTĐT ngày 08/8/2017 của Viễn thông Lạng Sơn về việc thực hiện các thủ tục xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Chi Ma, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho Viễn thông Lạng Sơn triển khai, tổ chức thi công xây dựng công trình Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì làm đầu mối để phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn triển khai các thủ tục và công việc cần thiết.

3. Viễn thông Lạng Sơn chủ động tổ chức thi công công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện dự án, liên hệ với các cơ quan đầu mối của tỉnh để được hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn