Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Bình đẳng giới (2733/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

                  

Thực hiện Công văn số 3189/LĐTBXH-BĐG ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tỉnh Lạng Sơn năm 2017; dự thảo Kế hoạch gửi UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

       (Công văn số 3189/LĐTBXH-TCGDNN ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được sao gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn