Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương (2732/VP-KTTH, ngày 18/8/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; chủ động thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương được quy định tại Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương.

(Thông tư số 11/2017/TT-BCT được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện./.          

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn