Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 2 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  142/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  10  tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước

“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 2 năm 2017

 

 

Căn cứ Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Quyết định số 1469/QĐ-CTN ngày 24/7/2017 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 03 cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (viết tắt là Lễ truy tặng), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức Lễ truy tặng nhằm vinh danh và ghi nhận những công lao to lớn của các Bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống cách mạng và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

2. Yêu cầu

Lễ truy tặng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống và theo đúng quy định của Nhà nước.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Thực hiện hoàn thành trước ngày 05/9/2017.

- Địa điểm: Tổ chức tại các huyện: Đình Lập, Cao Lộc và Lộc Bình.

2. Thành phần

- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

- Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, thôn nơi thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký hồ sơ.

- Thân nhân của các Bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

3. Nội dung chương trình

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn buổi lễ;

- Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huy hiệu, Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”;

- Kết thúc buổi lễ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện: Cao Lộc, Đình Lập và Lộc Bình

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện: Cao Lộc, Đình Lập và Lộc Bình tổ chức Lễ truy tặng đảm bảo chu đáo, trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục truyền thống, cụ thể :

- UBND huyện Cao Lộc tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Nông Thị Eng (Nông Thị Anh); nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc.

- UBND huyện Đình Lập tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Nông Thị Điển, nguyên quán: Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập; nơi đăng ký hồ sơ: Xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

- UBND huyện Lộc Bình tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Lường Thị Riệp, nguyên quán: Xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình; nơi đăng ký hồ sơ: Xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình.

2. Sở Nội vụ

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, hướng dẫn UBND các huyện về các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Lễ truy tặng theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí quà tặng của tỉnh để tặng cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá 10 triệu đồng/01 gia đình thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện chế độ, chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn