Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ

quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với

người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011 - 2017

          Thực hiện Công văn số 1560/BCA-C81 ngày 12/7/2017 của Bộ Công an về việc tổ chức sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017 (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết với các nội dung cụ thể sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP giai đoạn 2011 - 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phân tích, làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trong thời gian tới.

          2. Qua sơ kết, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

          3. Việc tổ chức sơ kết phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và bảo đảm tiến độ đề ra.

            II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trên địa bàn toàn tỉnh; kết quả thực hiện và công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; tác động tích cực của việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP đối với công tác phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

          2. Công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng; công tác hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng.

          3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn; ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP từ khi ban hành đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới.  

            III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT

          1. Cấp huyện

          UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết cho phù hợp, gửi báo cáo (theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01, 02 gửi kèm theo Công văn số 1560/BCA-C81 ngày 12/7/2017 của Bộ Công an - được gửi kèm trên eOffice) về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/9/2017.

          2. Cấp tỉnh

          a) Hình thức: Tổ chức Hội nghị sơ kết tập trung;

          b) Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/10/2017.

            3. Mốc thời gian sơ kết: Tính từ khi Nghị định số 80/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ 16/11/2011 đến 30/6/2017).

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

          1. Công an tỉnh

          a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP đạt kết quả cao; tổng hợp kết quả báo cáo về Bộ Công an theo quy định.

          b) Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trong Công an tỉnh Lạng Sơn.

          2. Sở Tư pháp

          a) Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

          b) Tình hình cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 

          3. Sở Thông tin và Truyền thông

          a) Tổng hợp công tác tổ chức tuyên truyền về nâng cao nhận thức trong xã hội về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống; tổng hợp các tin bài, phóng sự đã đăng, phát trên các phương tiện truyền thông.

          b) Tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, những gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng…

          4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

          a) Đánh giá việc thực hiện công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

          b) Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm, quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

          5. Sở Tài chính

          a) Kết quả bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

          b) Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

          6. Sở Tài nguyên và Môi trường

          Đánh giá công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện giúp các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù dựa trên kế hoạch sử dụng đất, khả năng quỹ đất và các nguồn tài nguyên khác của tỉnh.

          7. Cục Thi hành án dân sự

          Tổng hợp kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có điều kiện và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

          8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

          Đánh giá, nhận xét công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện sớm ổn định cuộc sống đối với người chấp hành xong án phạt tù thuộc quân đội quản lý trở về địa phương sinh sống.

 

          9. UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan

          a) Đánh giá công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, hướng dẫn hoạt động từ thiện và nhân đạo giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

          b) Kết quả vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia quản lý, giáo dục, ủng hộ kinh phí, tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đề xuất các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh trong công tác hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt Kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an theo quy định./.

         

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn