Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 136/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày   27   tháng 7 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

 

 

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 nhằm thu thập thông tin để xác định và lập được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2017. Gắn điều tra khảo sát với việc xem xét, trợ giúp khó khăn đối với các hộ thiếu đói.

Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2017. Đồng thời làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018.

2. Yêu cầu

Thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở, thôn bản, khu phố và trực tiếp đối với hộ gia đình; đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân.

Kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương; tránh tình trạng phản ánh sai lệch thực tế về hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo.

II. NỘI DUNG  PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT

1. Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng tiếp cận đa chiều.

2.  Phương pháp điều tra, rà soát

Kết hợp các phương pháp chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Đảm bảo thông tin đầy đủ vào các biểu: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4h tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH; đồng thời làm cơ sở để nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

3. Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 24/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

4. Công tác chuẩn bị

a) Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp: Sử dụng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo và Tổ Chuyên viên giúp việc để chỉ đạo điều hành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

b) Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện truyền thông để nhân dân biết và tự giác chấp hành.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng điều tra viên có đủ năng lực và nhiệt tình, đảm bảo được yêu cầu, đáp ứng thời gian, chất lượng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đề ra. Bố trí kinh phí tổ chức điều tra, rà soát trên địa bàn.

5. Thời gian triển khai điều tra và tiến độ thực hiện

a) Tập huấn

- Tập huấn tại cấp tỉnh: Tập huấn hướng dẫn quy trình, điều tra, rà soát cho các thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo, Tổ Chuyên viên giúp việc và các điều tra viên. Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh mở 02 lớp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh và các huyện, thành phố (dự kiến tập huấn vào cuối tháng 7/2017 và đầu tháng 8/2017). Báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tập huấn tại cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố tổ chức từ 01 đến 02 lớp (gồm các thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các điều tra viên để thực hiện điều tra); thời gian tập huấn từ 01/8 đến 15/8/2017. Báo cáo viên là thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện, thành phố hoặc báo cáo viên của Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp tỉnh đã qua tập huấn.

b) Thời gian điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo

Từ ngày 01/9/2017 đến 10/10/2017.

c) Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 01/9/2017 đến 15/9/2017, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiến hành đồng loạt điều tra, rà soát tại thôn, bản, khối phố, xã, phường, thị trấn; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 - Từ ngày 16/9/2017 đến 30/9/2017, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ ngày 01/10/2017 đến 10/10/2017, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ ngày 10/10/2017 đến 20/10/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Từ ngày 21/10/2017 đến 01/11/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Lưu ý: Trong quá trình điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tại cơ sở, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo để đảm bảo số liệu chính xác, phản ảnh đúng thực tế.

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT

Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 đã được cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017 và một phần kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội cấp huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác điều tra, rà soát; triển khai tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo, Tổ Chuyên viên giúp việc và các điều tra viên cấp tỉnh và cấp huyện; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để báo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

Tiếp nhận và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cấp huyện vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để thống nhất quản lý chung trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các huyện, thành phố; tổng hợp, xử lý kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo Trung ương, công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sau điều tra, rà soát.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thống nhất các nội dung chi cụ thể phục vụ cho việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh

a) Nhiệm vụ

Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa bàn được phân công, từ khâu tập huấn đến kết thúc điều tra (báo cáo, kiểm tra, phúc tra số liệu) để các huyện, thành phố thực hiện điều tra, rà soát đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo đúng trách nhiệm, quyền hạn; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả điều tra, rà soát và những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

b) Phân công phụ trách địa bàn

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thành phố như sau:

Huyện Tràng Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Huyện Văn Lãng

Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Huyện Bình Gia

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện Bắc Sơn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Huyện Văn Quan

Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn Thanh niên

Huyện Cao Lộc

Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh

Huyện Lộc Bình

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Huyện Chi Lăng

Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Huyện Đình Lập

Cục Thống kê tỉnh

Huyện Hữu Lũng

Sở Y tế,  Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thành phố Lạng Sơn

Sở Tài chính

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực và bổ sung thành viên là cơ quan thống kê cùng cấp để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia điều tra, rà soát và các giám sát viên (tổ chức tập trung theo đơn vị hành chính đối với những huyện có ít xã, hoặc theo cụm xã đối với những huyện có nhiều xã);

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn;

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định.

b) Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã, trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại.

c) Tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý.

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp xã;

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia;

- Xây dựng phương án kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn.

b) Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và có ý kiến thẩm định.

c) Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm; theo dõi, cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn