Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  134/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  27  tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

 

 

Căn cứ Luật NSNN 2012; Luật Đất đai 2013; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Xây dựng; Luật Quản lý và xử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cac nghị định quy định về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; Nghị định số 01/2017NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;  04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản.

Căn cứ Công văn số số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc “tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 644/VP-KTTH ngày 11/3/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 như sau:

I.  Mục đích yêu cầu.

1. Rà soát kế hoạch và phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các huyện và thành phố thực hiện đấu giá năm 2017; Xem xét nhu cầu sử dụng quỹ đất để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án khác.

          2. Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước (chủ yếu là đất đai) trên địa bàn tỉnh;

3. Góp phần tăng thu NSNN qua đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo đúng quy định hiện hành.

          II. Nội dung thực hiện.

1. Tạm dừng bán đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất đối với 26 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được sắp xếp xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc trường hợp phải dừng các thủ tục bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

2. Thực hiện đấu giá 43 khu đất thu hồi sau kết luận thanh tra, khu đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất,... theo quy định của Luật Đất đai (Không bao gồm các khu đất thuộc tỉnh quản lý).

(Chi tiết tại Phụ lục số 02).

3. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất phát sinh do các ngành cấp Tỉnh thực hiện:

2.1. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại  02 khu đất số 135a và 135b đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh và số 123, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, bao gồm:

- Số 135 đường Trần Đăng Ninh: diện tích đất là 203,4m2

- Số 123 đường Bắc Sơn:              diện tích đất là: 139,5 m2.

2.2. Khu đất tại số 81 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh: diện tích đất 550m2.

2.3. Khu đất Khách sạn Đồng Đăng (Trung tâm Thương mại Đồng Đăng) tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc: diện tích đất 3.498m2.

4. Giao trách nhiệm thực hiện kế hoạch bán đấu giá năm 2017:

4.1. Sở Tài chính:

- Thẩm định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình đối với khu đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo Bảng giá đất UBND tỉnh ban hành;

- Thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đối với khu đất là cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và các khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng theo Bảng giá đất UBND tỉnh ban hành.

4.2. Sở Xây dựng: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với các khu đất chưa phù hợp về quy hoạch xây dựng với mục đích bán đấu giá theo thẩm quyền.

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Trình Hội đồng thẩm định (Sở Tài chính cơ quan Thường trực), thẩm định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm bán đấu giá đối với khu đất đấu giá có giá trị trên 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.

- Thẩm định điều chỉnh các khu đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

4.4. UBND các huyện, thành phố

- Triển khai thủ tục bán đấu giá các khu đất đã đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá năm 2017 và hoàn thiện hồ sơ đối với các khu đất chưa đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất;

- Xây dựng phương án giá khởi điểm, trình Sở Tài nguyên và Môi trường đối với khu đất có giá trị trên 10 tỷ đồng; trình Sở Tài chính đối với khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng;

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các khu đất chưa phù hợp với mục đích bán đấu giá theo thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để hướng dẫn, giải quyết./.

       

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn