Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 (240/GM-UBND ngày 16/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân,

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017, Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 triệu tập cuộc họp Hội đồng, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017, chủ trì;

- Thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Danh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 (theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 20/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Lãnh đạo UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ.

2. Nội dung

Xét chọn danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017.

3. Thời gian

01 buổi, từ 8 giờ ngày 23/8/2017 (thứ Tư).

4. Địa điểm

Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

a) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

b) Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ (Gửi kèm theo Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 14/8/2017 và các biểu tổng hợp đề nghị xét vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp của Sở Nội vụ).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn