Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định ban hànhQuy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 15/08/2017 - 10:36

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ….../2017/QĐ-UBND

     Lạng Sơn, ngày ……tháng……năm 2017

DỰ THẢO T8/2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

 

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;

 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

 

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức Lễ hội;

 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số..... /TTr-SVHTTDL ngày.... tháng … năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….tháng….năm 2017.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Các Bộ: VHTTDL, Tư pháp;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- UBMTTQVN tỉnh;

- VPUB: CVP, các PCVP, P.KGVX;

- Các sở: VHTTDL, Tư pháp,Tài chính

Nội vụ;

- Công an tỉnh;

-UBND các huyện, TP;

- Công báo tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lạng Sơn;

- Lưu: VT, SVHTTDL.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH
Phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2017/QĐ-UBND
ngày ... tháng ... năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong hoạt động tổ chức lễ hội bao gồm:lễ hội dân gian; lễ hội lịch sử, cách mạng; lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch; lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam; lễ hội tín ngưỡng; lễ hội tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Quy định về trách nhiệm của các cấp chính quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Các loại hình lễ hội

1. Lễ hội dân gian là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh người có công với nước với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

2. Lễ hội lịch sử, cách mạng là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những danh nhân, sự kiện lịch sử, cách mạng.

3. Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch là lễ hội được tổ chức để quảng bá về văn hóa thể thao, du lịch bao gồm: festival, liên hoan văn hóa, thể thao, du lịch; tuần văn hóa, thể thao, du lịch; tuần văn hóa - du lịch; tháng văn hóa - du lịch; năm văn hóa - du lịch và các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch khác.

4. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam là lễ hội do tổ chức của Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hóa tốt đẹp của nước ngoài với công chúng Việt Nam.

5. Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng.

6. Lễ hội tôn giáo là lễ hội do tổ chức giáo hội hoặc chức sắc chủ trìhuy động các tín đồ tham gia đáp ứng nhu cầu tinh thần và đời sống tâm linh của tín đồ. Phải thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định của pháp luật có liên quan và nội dung tại Quy định này.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động tổ chức lễ hội thuộc sở hữu nhà nước, công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng và các hình thức sở hữu khác theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với các hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn thuộc địa giới hành chính theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Yêu cầu về nội dung lễ hội

1. Nghi lễ được tiến hành trang trọng trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp.

2. Phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội và điều kiện của địa phương; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống trong lễ hội.

3. Thực hiện các quy định tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ).

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LỄ HỘI

 

Điều 6. Mục tiêu phân cấp quản lý

1. Nâng cao nhận thức, bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội thông qua việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội.

3. Phân rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội phù hợp với cấp độ, giá trị và quy mô của lễ hội.

Điều 7. Đối tượng phân cấp

1. Lễ hội cấp tỉnh.

2. Lễ hội cấp huyện.

3. Lễ hội cấp xã.

4. Lễ hội được tổ chứctrên địa bàn nhiều xã, nhiều thôn

Điều 8. Phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội

1. Đối với lễ hội cấp tỉnh

UBND tỉnh quản lý toàn diện đối với hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội theo Điều 5 Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức Lễ hội;Trực tiếp tham gia quản lý hoạt động tổ chức lễ hội mang tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ khu vực được tổ chức hoặc đăng cai trên địa bàn tỉnh;Quản lý tổ chức hoạt động các lễ hội quy mô cấp tỉnh và các hoạt động lễ hội kháckhi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.

2. Đối với lễ hội cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệmquản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã. Chỉ đạo, rà soát, thống kê các lễ hội truyền thống của các dân tộc đã thất truyền, cần phục dựng, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, đề nghị cấp phép tổ chức theo quy định; Trực tiếp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội gắn với các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưuỦy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo dõi, hướng dẫn các hoạt động tổ chức lễ hội diễn ra trên địa bàn, hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội cho các cơ quan, tổ chức có đề nghị.

3. Đối với lễ hội cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý hoạt động, tổ chức lễ hội trên địa bàn quản lý; Trực tiếp quản lý hoạt động tổ chức các lễ hội gắn với di tíchchưa được xếp hạng và các lễ hội không gắn với di tích trên địa bàn.

4. Đối với lễ hội được tổ chức trên địa bàn nhiều xã, nhiều thôn

Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý hoạt động tổ chức đối với các lễ hội cóquy mô trong nhiều xã thuộc một huyện.

Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý hoạt động tổ chức đối với các lễ hội có quy mô trong nhiều thôn thuộc một xã.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định.

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu, kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Tổ chức kiểm kê, phân loại và công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể loại hình lễ hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ khoa học lễ hội tiêu biểu trình cấp thẩm quyền đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

đ) Thẩm định đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội đối với lễ hội phải xin phép; tổng hợp tình hình hoạt động lễ hội báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

e) Tập huấn nghiệp vụ về quản lý và tổ chức lễ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức lễ hội.

g) Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội, xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách địa phương (nếu có); phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đóng góp khác ngoài ngân sách trong hoạt động tổ chức lễ hội.

3. Sở Nội vụ

Thẩm định đề nghị cấp phép lễ hội tôn giáo thuộc trường hợp phải xin phép; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tôn giáo.

4. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng lễ hội để tuyên truyền trái phép, xuyên tạc lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức lễ hội nhằm phát huy tốt giá trị lễ hội trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi: Mê tín dị đoan, cở bạc, trộm cắp, cướp giật, ăn xin, mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật và các hành vi xâm hại khác tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khi tổ chức lễ hội.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý,bảo vệ và phát huy giá trị lễ hộitrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn theo phân cấp tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý hoạt động tổ chức lễ hội.Trực tiếp chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

4. Thành lập Ban Tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội và phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức lễ hội đối với lễ hội cấp huyện. Quyết định quy mô, thời gian và tần suất tổ chức, khách mời tham dự lễ hội cấp huyện đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 11) gửi báo cáo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định; thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10. Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn theo phân cấp tại Khoản 3 Điều 7 Quy định này;Trực tiếp chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

2. Thành lập Ban Tổ chức lễ hội và phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức lễ hội đối với lễ hội cấp xã.Quyết định quy mô, thời gian và tần suất tổ chức, khách mời tham dự lễ hội đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

3. Tiếp nhận thông tin về các lễ hội truyền thống của các dân tộc đã thất truyền, cần phục dựng, báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, đề nghị cấp phép tổ chức theo quy định.

Điều 11. Ban Tổ chức lễ hội

1. Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại nơi tổ chức lễ hội; chuẩn bị, thực hiện hoạt động lễ hội, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức lễ hội.

2. Trước ngày tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày làm việc, Ban Tổ chức lễ hội gửi báo cáo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường  bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền quản lýtheo Điều 7 quy định này.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các sở,ban,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc quản lý đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các sai phạm trong việc tổ chức lễ hội theo lĩnh vực và trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung; các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn