Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang thuê đất tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1483/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14   tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang thuê đất tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 223/TTr-STNMT ngày  04/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang (Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thuê 262,3 m2 (Hai trăm sáu mươi hai phẩy ba mét vuông) đất, tại đường Trần Hưng Đạo, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 03-2017, tỷ lệ 1/200, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 04/7/2017, UBND thị trấn Đồng Đăng ký xác nhận ngày 25/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ngày 25/7/2017.

2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (kể từ ngày 15/10/1993 đến ngày 15/10/2043).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Cục thuế tỉnh thực hiện truy thu số tiền thuê đất tính từ ngày 01/01/2005 đến ngày có Quyết định cho thuê  đất theo Kết luận Thanh tra số 665/KL-STNMT ngày 09/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 366 UB/QĐ-CN ngày 24/11/1989 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho Liên hiệp Công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc (nay là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang).

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn