Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn thuê đất tại khu 4, thị trân Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1477/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày   14  tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn thuê đất

 tại khu 4, thị trân Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tràng Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 221/TTr-STNMT ngày 04/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn (Địa chỉ: số 33 Yết Kiêu phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 134,5m2 (Một trăm ba mươi tư phẩy năm mét vuông) đất để xây dựng văn phòng, kho chứa, cửa hàng phục vụ mục đích kinh doanh của Công ty tại khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Mảnh Trích đo bản đồ địa chính số 02-2017 do Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu ngày 10/7/2017.

2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (kể từ ngày 15/10/1993 đến ngày 15/10/2043).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm và truy thu tiền thuê đất từ ngày 14/11/2003 đến nay.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích đất được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và Giám đốc Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn