Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại Khu 5 thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1461/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích

 đất thương mại, dịch vụ tại Khu 5 thị trấn Nông trường

Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 224/TTr-STNMT ngày 04/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 49, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 176,0 m2 (Một trăm bẩy mươi sáu mét vuông) đất tại Khu 5, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Bưu cục 3 Lâm Thái).

Trong phạm vi diện tích đất thuê, có 171,0 m2 (Một trăm bẩy mươi mốt mét vuông) đất nằm trong chỉ giới đường cần giữ nguyên hiện trạng, không được đầu tư xây dựng công trình trên phần diện tích đất này.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 01-2016, tỷ lệ 1/200, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 07/11/2016, UBND thị trấn Nông trường Thái Bình xác nhận ngày 08/11/2016;Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 23/12/2016.

2. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm (kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Thái Bình và Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn