Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc hướng dẫn chấm điểm chi tiết các tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hằng năm (2648/VP-NC, ngày 12/8/2017).

  Kính gửi: Sở Nội vụ.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 02/8/2017 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến trước khi ban hành văn bản Hướng dẫn chấm điểm chi tiết các tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hằng năm, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

 

Đồng ý với đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình nêu trên. Giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý  kiến  chỉ  đạo  của  đồng  chí  Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Nội vụ thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn