Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (2646/VP-KTTH, ngày 12/8/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 8273/VPCP-KTTH ngày 08/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại mục 6 Công văn nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng  8/2017.

Công văn số 8273/VPCP-KTTH được gửi kèm theo qua Chương trình eOffice, trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.    

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn