Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông Km0+900/QL.1B (2643/VP-KTN, ngày 11/8/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài chính.

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1657/TTr-SGTVT ngày 01/8/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc đối ứng bố trí vốn thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Công trình: Cải tạo điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông Km0+900/QL.1B, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2017 (bổ sung) để thực hiện việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông Km0+900/QL.1B.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bổ sung vốn sự nghiệp giao thông năm 2017 cho Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn