Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (2641/VP-KTN, ngày 11/8/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 10386/BTC-QLCS ngày 7/8/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về 03 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến, gửi trực tiếp về Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công văn trên.

(Công văn số 10386/BTC-QLCS được gửi kèm qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn