Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (2640/VP-TH, ngày 11/8/2017).

             Kính gửi:

       - Lãnh đạo HĐND tỉnh;

       - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

         

 

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (họp chiều ngày 14/8/2017) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu, xem xét trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.

Hồ sơ, tài liệu được gửi theo nội dung Giấy mời số 235/GM-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh, gồm:

1. Tờ trình số 1826/TTr-SGDĐT ngày 01/8/2017 về thành lập Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Báo cáo số 221/BC-SXD ngày 27/7/2017 về việc xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu phức hợp Khách sạn quốc tế Thiên Trường, Khu đô thị Phú Lộc IV của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường.

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị còn lại cập nhật tài liệu trên eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để đại biểu nghiên cứu, theo dõi.

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí quan tâm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn