Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý Danh mục ngành, nghề được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (2638/VP-KGVX, ngày 11/8/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

                  

Thực hiện Công văn số 3185/LĐTBXH-TCGDNN ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư và trực tiếp gửi văn bản góp ý về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo đúng thời hạn yêu cầu tại Công văn trên.

       (Công văn số 3185/LĐTBXH-TCGDNN ngày 01/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được sao gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn