Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp về dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (234/GM-UBND ngày 11/8/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp về dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn và các nội dung khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

-  Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Đồng chí Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công  Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp;

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các Phòng: Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp.

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/8/2017 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo chung theo nội dung     cuộc họp;

- Giao UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác thu hồi đất, giao đất liên quan đến Dự án.

- Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần mời họp)

Kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần và thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn