Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (233/GM-UBND ngày 11/8/2017).

GIẤY MỜI 

Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

- Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục Trưởng: Cục Hải quan, Cục Thuế; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước   năm 2018.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 14/8/2017 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Giao nhiệm vụ

- Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo nội dung cuộc họp.

- Các thành phần tham dự họp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm nêu trên./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn