Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Lộc Bình giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý theo quy định

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  1415/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  05 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Lộc Bình giao cho Ban Quản lý Khu  kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý theo quy định

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số215/TTr-STNMT ngày 01/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 573,5m2 (Năm trăm bẩy mươi ba phẩy năm mét vuông) đất do Bưu điện huyện Lộc Bình quản lý, sử dụng tại Khu Cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, được UBND tỉnh Lạng Sơn cho thuê đất tại Quyết định số 1070/QĐ-UB-KT ngày 21/6/1999 để xây dựng Trụ sở giao dịch.

1. Lý do thu hồi đất: Tổ chức sắp xếp lại đơn vị theo Quyết định số 183/QĐ-VNPT-HĐTV-TCKT-ĐTPT ngày 29/11/2013 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất Bưu điện huyện Lộc Bình tỷ lệ 1/200 do Phòng Địa chính huyện Lộc Bình (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường Lộc Bình) lập ngày 07/11/1997 kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UB-KT ngày 21/6/1999 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 573,5m2 (Năm trăm bẩy mươi ba phẩy năm mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này để quản lý theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý ranh giới, diện tích đất được giao đúng theo quy định; xem xét giao hoặc cho thuê lại đất đảm bảo phù hợp quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Bưu điện huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn