Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Ban chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (228/GM-UBND ngày 04/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng

dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn triệu tập họp Ban Chỉ đạo với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 10/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các nhà thầu tham gia dự án (do Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn mời).

2. Nội dung:

Kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017. 

3. Thời gian, địa điểm:

01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 09/8/2017 (thứ Tư) tại Phòng họp  UBND tỉnh (tầng 4, trụ sở UBND tỉnh).

4. Phân công nhiệm vụ:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng báo cáo công tác tháng 7, dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2017.

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn