Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (225/GM-UBND ngày 03/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

 

        

         Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2017 của UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Mời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, số 2026/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các Phòng: Khoa giáo Văn xã, Tổng hợp.

- Mời đại diện Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của Viettel Lạng Sơn (dự nội dung trình bày giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý phương tiện giao thông, thời gian từ 15 giờ đến 15 giờ 30).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 11/8/2017 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung

- Sơ kết công tác Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

- Cho ý kiến đối với các nội dung cần đề xuất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2490/VP-KGVX ngày 29/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT quản lý phương tiện giao thông đáp ứng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 7748/BGTVT-VT ngày 14/7/2017 về việc tham gia ý kiến đối với hoạt động xe tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

5. Tổ chức thực hiện

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp (gửi đến các thành phần dự họp trước ngày 09/8/2017); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu báo cáo về giải pháp CNTT quản lý phương tiện giao thông;

- Đề nghị Viettel Lạng Sơn chuẩn bị nội dung tại cuộc họp;

- Các thành viên chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

Gửi kèm theo các văn bản, tài liệu qua eOffice:

- Công văn số 7748/BGTVT-VT ngày 14/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Tài liệu giải pháp quản lý phương tiện giao thông của Viettel (để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, chuẩn bị).

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn