Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

BCĐ KỶ NIỆM CÁC NGÀY        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       LỄ LỚN NĂM 2010                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
    Số: 100 /KH-BCĐ                 Lạng Sơn, ngày 27 tháng 10  năm 2010
   
 
KẾ HOẠCH
 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)
 


               
                Thực hiện Quyết định số: 1884/QĐ-TTg, ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2010); Kế hoạch số: 07/ KH- BCĐ, ngày 20/01/2010 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2010; Công văn số 3699/BVHTTDL-VP, ngày 19/10/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
           Để thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm; Ban Chỉ đạo kỷ niệm các Ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh xây dựng kế hoạch như sau: 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
          1. Mục đích:
          - Nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm của Mặt trận thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.        
         - Góp phần khẳng định nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới đất nước và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
          - Tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra năm 2010 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV
          2. Yêu cầu:
          - Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, sinh hoạt, toạ đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm.
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, đạt hiệu quả.
 
            II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
          A/ Đối với cấp tỉnh:
          1. Tổ chức tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thông qua các hình thức:
          - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.
          - Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố.
2. Tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010). ( Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh)
          - Thời gian: Từ 8h00 - 9h30, ngày 18/11/2010.
          - Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.
          - Tiêu đề :                          "LỄ KỶ NIỆM
80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2010)
                                      Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2010"
          - Quy mô: Cấp tỉnh.
          - Nội dung chương trình:
          + Từ 8h00 - 8h30: Biểu diễn văn nghệ chào mừng (Màn truyền thống 30 phút, do Đoàn nghệ thuật tỉnh thực hiện)
          + Từ 8h30 - 8h35: Lễ chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tổ chức thực hiện).
          + Từ 8h35 - 8h50: Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (Đồng chí Lãnh đạo tỉnh trình bày)
          + Từ 8h50 - 9h00: Phát biểu của đại diện cán bộ lão thành cách mạng (UBND thành phố mời)
          + Từ 9h00 - 9h30: Trao kỷ niệm chương, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận qua các thời kỳ.
          + Từ 9h30: Biểu diễn văn nghệ và Kết thúc Lễ mít tinh.
          - Thành phần tham dự mít tinh: Khoảng 500 đại biểu (trong đó đại biểu huy động 340 người).
          + Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh.
          + Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ chế độ.
          + Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể tỉnh;
          + Các Anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh.
          + Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ.
          + Các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư); Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ 11 huyện, thành phố.
          + Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ của các xã, phường thuộc thành phố Lạng Sơn.
          + Ban đại diện Phật giáo tỉnh, Toà giám mục.
          + Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.
          + Đại biểu huy động (380 người) gồm:
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh (40 người); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (40 người); Công an tỉnh (40 người) Tỉnh đoàn thanh niên (100 người); Hội Nông dân tỉnh (40 người); Hội LHPN tỉnh (40 người); Hội CCB tỉnh (40 người); Liên đoàn LĐ tỉnh (40 người).
          3. Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng- Chủ đề ca ngợi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống vẻ vang của MTDTTN Việt Nam. 
          - Thời gian: 20h00, ngày 17/11/2010.
          - Địa điểm: Khuôn viên cạnh trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh
B/ Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Cấp huyện:
- Chỉ đạo thực hiện trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm tại trụ sở làm việc và tại địa bàn các khu dân cư.
- Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt toạ đàm, gặp mặt. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng trên địa bàn quản lý.       
 
            III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
          1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:
Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam 18/11/2010.
-         Trực tiếp thực hiện các công việc sau:
+ Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thiết kế, in ấn giấy mời; lập danh sách và phát hành giấy mời các đại biểu tham dự Lễ mít tinh.
+ Chuẩn bị nội dung bài Diễn văn Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam cho Lãnh đạo Tỉnh trình bày.
          + Chủ trì tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận qua các thời kỳ tại Lễ mít tinh.
          + Bố trí xe đưa, đón đại biểu lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ tham dự Lễ mít tinh.      
+ Tổ chức toạ đàm, gặp mặt cán bộ chủ chốt MTTQ tỉnh qua các thời kỳ.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung công việc phục vụ Lễ kỷ niệm như sau:
+ Thực hiện trang trí tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố về Lễ kỷ niệm, tập trung trên các tuyến đường thuộc khu vực phía Nam cầu Kỳ Cùng- Thành phố Lạng Sơn.
 + Thực hiện trang trí khánh tiết Hội trường, chuẩn bị tăng âm loa đài phục vụ Lễ mít tinh.
         + Chuẩn bị bài Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ lễ mít tinh.
          + Chủ trì tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm vào tối 17/11/2010.
          - Tổng hợp lập dự toán kinh phí và quyết toán theo qui định.
          3. Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
- Chuẩn bị Hội trường tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh bố trí chỗ ngồi cho Đại biểu.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh đưa đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ chế độ tham dự Lễ mít tinh.
          4. Văn phòng UBND tỉnh:
- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh trình duyệt danh sách, phát hành giấy mời các đại biểu tham dự Lễ mít tinh.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.
                              6. Sở Tài chính tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Uỷ ban MTTQ tỉnh thẩm định dự toán cấp kinh phí phục vụ các hoạt động và lễ mít tinh kỷ niệm.
          7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
          - Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện xây dựng một số tin bài, phóng sự phản ánh đưa tin về các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm.
          - Truyền hình trực tiếp lễ mít tinh kỷ niệm.
          8. Báo Lạng Sơn: Có tin,bài tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động kỷ niệm.
          9. Công an tỉnh:
          - Xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm và địa điểm tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm.
- Huy động 40 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham dự Lễ mít tinh.
          10. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
- Huy động 40 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham dự Lễ mít tinh.
          11. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          - Huy động 40 cán bộ, chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham dự Lễ mít tinh.
12. Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
          - Chuẩn bị nội dung và cử đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn lên phát biểu tại Lễ mít tinh.
          - Thực hiện huy động 100 đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn tham dự Lễ mít tinh.
13. Các tổ chức Đoàn thể tỉnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh. Mỗi đơn vị thực hiện huy động 40 đại biểu đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu tham dự lễ mít tinh.
          14. Điện lực Lạng Sơn:
          Bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ các hoạt động tối 17/11/2010 và lễ mít tinh kỷ niệm vào sáng ngày 18/11/2010 (có truyền hình trực tiếp).
          15. Uỷ ban nhân dân Thành phố Lạng Sơn.
          - Liên hệ mời, đưa đón 01 đại diện cán bộ lão thành cách mạng và chuẩn bị nội dung bài phát biểu cho đồng chí cán bộ lão thành cách mạng lên phát biểu tại Lễ mít tinh.
- Chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường thuộc khu vực phía Bắc cầu Kỳ Cùng- Thành phố Lạng Sơn.
- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh, môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.
16. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh:
- Thực hiện trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm tại trụ sở làm việc.
17. Tại các huyện, thành phố.
          - Uỷ ban MTTQ chủ trì phối hợp các ngành tổ chức toạ đàm, gặp mặt và hướng dẫn chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư.         
          - Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm.
         
Trên đây là Kế hoạch hoạt động và tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2010. Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ) để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo./.
 
 
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Hứa Hạnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn