Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2017

Thứ Ba, 01/08/2017 - 10:54
Số văn bản: 
72/BC-VP
Ngày văn bản : 
31/07/2017

UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  72  /BC-VP

Lạng Sơn, ngày  31 tháng 7  năm 2017

 

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-VP ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 31/7/2017 như sau:

 

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo:   05  nhiệm vụ.

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

02 nhiệm vụ.

- Đài Phát thanh và Truyền hình:

01 nhiệm vụ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

01 nhiệm vụ.

- UBND thành phố Lạng Sơn:

01 nhiệm vụ.

 

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 04 nhiệm vụ.

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

01 nhiệm vụ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

01 nhiệm vụ.

- Sở Tài chính:

01 nhiệm vụ.

- BQL khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn:

01 nhiệm vụ

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị có nội dung công việc đã quá hạn khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành trực thuộc;

- UBND các huyện, thành phố;

- C, PVP UBND tỉnh,

các phòng chuyên môn;

- Trung tâm THCB (đăng tải);

- L­ưu: VT, TH (NNT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội

 

Đính kèmDung lượng
31.7.2017. Phụ lục.doc53.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn