Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1375/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thu hồi đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, cho Tập đoàn

Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng

 Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 202/TTr-STNMT ngày 21/7 /2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 344,3 m2 (Ba trăm bốn mươi bốn phẩy ba mét vuông) đất tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê tại Quyết định số 367/QĐ-UB-KT ngày 16/03/2001 về việc thu hồi và giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê để xây dựng nhà đặt tổng đài và nhà giao dịch khu vực phía Bắc thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

1. Lý do thu hồi đất: Tổ chức sắp xếp lại đơn vị theo Quyết định số 183/QĐ-VNPT-HĐTV-TCKT-ĐTPT ngày 29/11/2013 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Trích lục bản Trích đo địa chính số 27/TLBĐ tỷ lệ 1/500, do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 26/5/2017.

Điều 2. Cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Địa chỉ: Số 57, Huỳnh Thúc Kháng, Quân Đống Đa, thành phố Hà Nội) thuê 344,3 m2 (Ba trăm bốn mươi bốn phẩy ba mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này, để sử dụng vào mục đích đất công trình Bưu chính, viễn thông.

1. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất).

2. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn