Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc III giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   1374/QĐ-UBND

         Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc III giao cho

UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Căn Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 207/TTr-STNMT ngày 21/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 540,0 m2 (Năm trăm bốn mươi mét vuông) đất (gồm 06 ô thuộc lô LK-5 có ký hiệu  từ ô 15 đến ô 20) tại Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thuộc một phần diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc) để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Phú Lộc III tại Quyết định số 1335/QĐ-UB-XD ngày 01/9/2004 của UBND tỉnh.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 03-2017, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn lập ngày 05/5/2017, UBND phường Hoàng Văn Thụ xác nhận ngày 30/5/2017 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 31/5/2017.

Điều 2. Giao 540,0 m2 (Năm trăm bốn mươi mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND thành phố Lạng Sơn; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ và Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn