Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc bàn giao quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn (2336/VP-KTN, ngày 17/7/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng;

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn.

 

Xem xét Báo cáo số 188/BC-SNN ngày 14/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bàn giao công trình cấp nước nông thôn tập trung cho đơn vị quản lý sử dụng và khai thác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo UBND các xã: Xuất Lễ, Mẫu Sơn cùng nhận bàn giao công trình Nước sinh hoạt Phiêng Háng, tổ chức quản lý, khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Về việc bàn giao công trình Cấp nước thôn Nà Trà, Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chi nhánh Văn Lãng): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các cơ quan có liên quan, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn làm rõ các nội dung sau: nguồn vốn đầu tư, hiện trạng quản lý, vận hành công trình; sự phù hợp về chủ trương, trình tự bàn giao tài sản Nhà nước cho doanh nghiệp quản lý khai thác kinh doanh; dự kiến phương án quản lý, khai thác sau này... báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/8/2017.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Văn Lãng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn khảo sát cụ thể hư hỏng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khơ Đa và công trình nước sinh hoạt thôn Nà Mò, Hang Mới xã Tân Mỹ; nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn khắc phục, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/8/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn