Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự Hội nghị triển khai CTMT phát triển Lâm nghiệp bền vững và tổng kết dự án điều tra, kiểm kê rừng (2335/VP-KTN, ngày 17/7/2017).

Kính gửi:

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Thực hiện Công điện số 646/VPCP-TH ngày 14/7/2017 của Văn phòng Chính phủ mời dự Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và tổng kết Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội nghị theo nội dung mời.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan dự thảo báo cáo tham luận của UBND tỉnh (gửi qua địa chỉ email: vqkhanh@langson.gov.vn trước 11h00’ ngày 19/7/2017); làm cơ quan đầu mối, xác nhận thành phần tham dự của tỉnh với Ban tổ chức Hội nghị theo yêu cầu.

(Công điện số 646/VPCP-TH ngày 14/7/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn